Slide background
Slide background
Slide background

test

NATJEČAJI U NAJAVI

 

Podrška razvoju hotela s dodatnim sadržajima

 

Prihvatljiva ulaganja:

• Početna ulaganja koja se odnose na:

A. Ulaganja u izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, te obveznu izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji

B. Ulaganja u izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI, kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, bez ili s ulaganjem u obnovu i opremanje predmetnih smještajni objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu

• Specijalizirani treninzi, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora

• Savjetovanja, ako su izravno povezana s projektom za koji je odobrena regionalna potpora

• Sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora

Prihvatljivi korisnici: mala i srednja poduzeća

Financijska alokacija: 40.000.000 EUR

Iznos potpore: od 1.000.000 kn do 10.000.000 kn

Intenzitet potpore: do 40%

Datum objave natječaja: 30.6.2015. godine

Datum završetka natječaja: nepoznato

vPriprema i provedba programa razvoja kulturne baštine

 

Prihvatljiva ulaganja:

• Priprema sve potrebne (nedostajuće) dokumentacije

• Financiranje provedbe programa kroz četiri osnovna tipa aktivnosti:

  1. Očuvanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine
  2. Obnova i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata vezanih uz kulturnu baštinu
  3. Razvoj i provedba obrazovnih, interpretativnih i ostali sadržaja i programa za posjetitelje i različite ciljne skupine
  4. Razvoj kulturnih i turističkih proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini

Prihvatljivi korisnici:državna tijela i institucije, tijela regionalne i lokalne samouprave, privatni sektor (MSP)

Financijska alokacija: 94.000.000 EUR

Iznos potpore: program u cjelini nema propisanu maksimalnu vrijednost, ali ukupan trošak bilo koje infrastrukturne stavke neće iznositi više od 5 milijuna eura (10 milijuna eura za kulturnu baštinu pod zaštitom UNESCO-a)

Intenzitet potpore: do 85%

Datum objave natječaja:30.6.2015. godine

Datum završetka natječaja: nepoznato

vRazvoj poslovne infrastrukture

 

Prihvatljiva ulaganja:

• Ulaganja za poboljšanje (obnovu) postojeće poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima

• Ulaganja za stvaranje nove poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima

• Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energija, vodoopskrbe, odvodnje, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih / poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture je prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i regionalne samouprave /poslovna infrastruktura, poduzetničke potporne institucije

Financijska alokacija: 70.000.000 EUR

Iznos potpore: 500.000 - 5.000.000 KN (opremanje), 1.500.000 - 15.000.000 KN (izgradnja)

Intenzitet potpore: do 85% za JLPS, 35 - 50 % (ovisno o vrsti aktivnosti i statusu korisnika) za ostale korisnike

Datum objave natječaja: 30.6.2015.

Datum završetka natječaja: nepoznato

vPodrška poduzećima u zadovoljavanju zahtjeva norma, ocjeni sukladnosti i certifikaciji u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti

 

 

Prihvatljiva ulaganja:

• Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja

• Stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete

• Certifikacije proizvoda, procesa i usluga odnosno potvrđivanja sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s određenom normom ili specifikacijom

• Akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti i to:

a) akreditacija laboratorija za određene metode ispitivanja

b) akreditacija inspekcijskih, certifikacijskih i verifikacijskih tijela

Prihvatljivi korisnici: mali i srednji poduzetnici

Financijska alokacija: 20.000.000 EUR

Iznos potpore: do 1.500.000 KN

Intenzitet potpore: do 85%

Datum objave natječaja: 30.6.2015.

Datum završetka natječaja: nepoznato

vPotpore za ulaganja u turizam

 

Prihvatljiva ulaganja: ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, savjetodavne usluge, sudjelovanje na sajmovima, usavršavanje

Prihvatljivi korisnici: mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti u turizmu

Iznos sufinanciranja: do maksimalno 10 milijuna kuna

Intenzitet potpore: do 35% od ukupnih prihvatljivih troškova za srednja poduzeća, do 45% od ukupnih prihvatljivih troškova za mala i mikro poduzeća

Datum objave natječaja: 2. kvartal 2015. godine

Datum završetka natječaja: poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava

 

 

 

Natječaj za provedbu podmjere 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijene i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Prihvatljivi prijavitelji a) jedinice lokalne samouprave, b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, d) udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući lokalne akcijske grupe) i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, e) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljiva ulaganja: Ulaganja su prihvatljiva u naseljima s najviše 5 000 stanovnika. Prihvatljiva ulaganja su građenje i/ili opremanje: 1. vatrogasnog doma i spremišta, 2. društvenog doma/ kulturnog centra, 3. planinarskog doma i skloništa, 4. turističkog informativnog centra, 5. dječjeg igrališta, 6. sportske građevine, 7. objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo), 8. rekreacijske zone na rijekama i jezerima, 9. biciklističke staze i trake, 10. tematskog puta i parka, 11. građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi), 12. javne zelene površine (park i slično.), 13. pješačke staze, 14. pješačke zone, 15. otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste), 16. groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine), 17. tržnice, 18. javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz).

Iznos sufinanciranja a) najniži iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 15.000 eura u protuvrijednosti u kunama b) najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Stopa sufinanciranja Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar ovog tipa operacije iznosi: – do 80 posto od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti 100 posto prosjeka Republike Hrvatske i više, – do 90 posto od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti 75 posto do manje od 100 posto prosjeka Republike Hrvatske, – do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti manji od 75 posto prosjeka Republike Hrvatske.

Natječaj je najavljen za listopad 2015.

Newsletter

Kontakt

Eupro Consulting d.o.o.
Pantovčak 7, 10000 Zagreb

Tel: 091 244 3387
Fax: 01 482 3438
E-mail: info@eupro.hr