Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Prihvatljive  aktivnosti:

  1. Priprema projektno tehničke - dokumentacije i studija
  2. Provedba projekta - Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji; Pristupačnost i komunalni sadržaji; Edukacija i interpretacija; Promocija i vidljivost  
  3. Upravljanje projektom

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika na način da sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projekta da optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projekta. Dopušteni partneri su: javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, organizacije civilnog društva,  turističke zajednice te regionalne razvojne agencije.

Projekti koji se podnose na ovaj Poziv moraju biti locirani ili povezani s barem jednom od triju kategorija područja prirodne baštine navedenih u nastavku, ali izvan područja nacionalnih parkova i parkova prirode:

  1. Sedam kategorija zaštićenih područja iz članka 111. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode):

* Strogi rezervat

* Posebni rezervat

* Regionalni park

* Spomenik prirode

* Značajni krajobraz

* Park-šuma

* Spomenik parkovne arhitekture, ili

  1. Područja ekološke mreže Natura 2000 prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15), ili
  2. Ostala područja na teritoriju RH ako se radi o projektima povezanima s vrstama i/ili staništima zaštićenima u skladu s Direktivom o pticama i Direktivom o staništima.

Financijska alokacija: 196.000.000,00 kn

Iznos potpore: najniži iznos je  2.000.000 kuna, a najviši iznos 20.000.000 kuna.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava EFRR-a po pojedinačnom projektu iznosi od 70% do 85% prihvatljivih troškova ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne (regionalne) samouprave ili jedinice  područne (regionalne) samouprave.

Datum objave natječaja: 6.12.2016. godine

Datum završetka natječaja: do 13.3. 2017. godine

 

Više na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1316

 

Eupro Consulting je savjetodavna tvrtka koja Vam pomaže u pronalaženju

učinkovitih i praktičnih rješenja uz individualni pristup svakom klijentu.

individualni pristup

Newsletter

Kontakt

Eupro Consulting d.o.o.
Pantovčak 7, 10000 Zagreb

Tel: 091 244 3387
Fax: 01 482 3438
E-mail: info@eupro.hr